fbpx
อนุบาลชมดาว BN4 5

หลักสูตรการสอน

     โรงเรียนอนุบาลชมดาว โรงเรียนแห่งความสุข ความอบอุ่น สู่การพัฒนา “เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” และการพัฒนาทุก ๆ ด้านของผู้ใหญ่นั้นก็ล้วนมีรากฐานมาจากการพัฒนาในวัยเด็ก อายุระหว่างศูนย์ถึงหกปี

     ทีมคุณครูโรงเรียนอนุบาลชมดาว จึงเน้นเตรียมความพร้อมเด็กๆและส่งเสริมให้เด็กๆของเราได้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัยมุ่งสู่การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมอันดีงาม พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับต่อๆไป

     ที่โรงเรียนอนุบาลชมดาว เราเชื่อว่าเด็กทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันไป และเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ทุกด้าน ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ทีมคุณครูโรงเรียนชมดาวพร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นรากฐานต่อการพัฒนาตนเองในวัยต่อไป

     วิธีการจัดการเรียนการสอนทางวิชาการแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมแบบผสมผสานทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วิชาการต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา ภาษาไทย ดนตรี ศิลปะ การทำอาหาร หรือพละศึกษา ดำเนินการสอนโดยคุณครูที่มากประสบการณ์

หลักสูตร อนุบาลชมดาว

กิจกรรมหลัก

PLAY เล่น

เล่น

        โรงเรียนอนุบาลชมดาวให้ความสำคัญกับการเล่นเป็นหลัก เพราะการเล่น เป็นเสมือนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ เปิดรับข้อมูลใหม่ๆ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
        โดยคุณครูจะจัดกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม  ให้เหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัย เพื่อฝึกทักษะด้านต่างๆ  ทั้งด้านประสาทสัมผัส การใช้กล้ามเนื้อ รวมถึงทักษะการเข้าสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน  ผ่านกิจกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
         การเล่นที่มีความสุขในโรงเรียนจะทำให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียน และพร้อมเริ่มต้นการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไปในอนาคต

PLAY เล่น
LEARN เรียน
LEARN เรียนแบบบูรณาการ

“เรียน” 

         โรงเรียนอนุบาลชมดาว จัดการสอนแบบบูรณการ ( Integrated curriculum) เราเน้นจัดกิจกรรมที่ หลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว ออกแบบโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัยอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมาย มุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล ผ่านการกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม วางแผน วิเคราะห์ ลงมือทำ แก้ปัญหา และการสรุปผลงานเพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน  ทำให้เด็กมีประสบการณ์ในด้านต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีพื้นฐานเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ในระดับต่อ ๆ ไป

RESPONSIBLE รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

“รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม”

          เพราะเด็กคือผู้ใหญ่ในวันหน้า โรงเรียนอนุบาลชมดาว จึงเน้นปลูกฝังเด็กๆให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและต่อส่วนรวม คุณครูพร้อมฝึกและสนับสนุนให้เด็กแต่ละคนมีทักษะการใช้ชีวิต โดยมีเป้าหมายดังนี้

  • สามารถดูแลตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย
  • มีความภูมิใจในตนเอง เคารพตนเองและผู้อื่น
  • เข้าใจถึงความแตกต่าง ระหว่างตนเองกับผู้อื่น
  • มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  • ประหยัดอดออม
  • สามารถอดทนและรอคอยได้

          กิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน เป็นการจำลองทักษะพื้นฐานในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมที่เด็กจะได้เจอในอนาคต

RESPONSIBLE รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
FLEXIBLE ปรับเปลี่ยนได้ไม่ยืดติด
FLEXIBLE ปรับเปลี่ยนได้ไม่ยืดติด

“ปรับเปลี่ยนได้ไม่ยึดติด”

          ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าเด็กในอนาคตจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัวต่างๆได้อย่างมีความสุข เราจึงเน้นกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าลงมือทำ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และในขณะเดียวกันยังคงปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมค่านิยมอันดีงามไว้ด้วย

EAT กิน

“โภชนาการ”

         โรงเรียนอนุบาลชมดาวเราให้ความสำคัญด้านโภชนาการอาหารสำหรับเด็กๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการวางแผนคิดค้นสูตรการปรุงอาหารและจัดสรรเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย
          การปรุงอาหาร สดใหม่ สุกสะอาด อย่างพิถีพิถัน ให้รสชาติอร่อยตามธรรมชาติ ผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุดและเมนูอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กๆมีความสุขในการรับประทานอาหาร อีกทั้งยังได้รับปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมต่อวันอย่างครบถ้วนด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้เรายังมีมาตรฐานการจัดการด้านโภชนาการ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำมาปรุงอาหาร ตั้งแต่การคัดสรรผู้ผลิตที่มีเอกสารรับรองการผลิตที่ได้มาตรฐานอาหาร เนื้อสัตว์ จาก S-Pure ผักและผลไม้ที่ส่งตรงมาจากฟาร์มออแกนิก เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหรนั้นจะสะอาด สดใหม่ ปราศจากสารพิษ และมีคุณภาพดีสุด เพราะอาหารและโภชนาการที่ดีจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองและร่างกาย รวมถึงช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคให้กับเด็กๆได้ 

EAT กิน

โภชนาการ

       โรงเรียนอนุบาลชมดาว เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อวางแผนและจัดสรรเมนูอาหารสำหรับเด็กๆเพราะอาหารและโภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองและร่างกาย รวมถึงช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคให้กับเด็กๆได้  เราจึงมีมาตรฐานการจัดการด้านโภชนาการ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

“มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ” 

          เรามีมาตรการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำมาปรุงอาหาร ตั้งแต่การคัดสรรผู้ผลิตที่มีเอกสารรับรองการผลิตที่ได้มาตรฐานอาหาร เนื้อสัตว์ จาก S-Pure ผักและผลไม้ ส่งตรงมาจากฟาร์มออแกนิก
เพื่อความมั่นใจว่าวัตถุดิบนั้นสะอาด สดใหม่ ปลอดสารพิษ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ทางโรงเรียนกำหนด

“โภชนาการสำหรับเด็กคือสิ่งสำคัญ”

          เราเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการสำหรับเด็ก เมนูและการปรุงอาหารจึงมีการคิดสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อให้เด็กๆได้รับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันอย่างครบถ้วน ผ่านการปรุงสุกอย่างพิถีพิถัน จนได้เมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย

“เจริญเติบโตอย่างสมวัย”

         การฝึกรับประทานอาหาร จะมีคุณครูให้คำแนะนำและฝึกฝนให้เด็กๆเห็นความสำคัญในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และสามารถทานอาหารได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างสมวัย มีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการใช้ชีวิตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต

"ความสุขสู่การพัฒนา...
ที่โรงเรียนอนุบาลชมดาว"